วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสิรินธารา ๒ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ


ประกาศเชิญประชุม กำหนดการประชุม ผลการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๓

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๓


ประกาศเชิญประชุม กำหนดการประชุม ผลการประชุม
วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๒

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบีเคแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๒


ประกาศเชิญประชุม กำหนดการประชุม ผลการประชุม
วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เชิญประชุมแผนหลักกลุ่มที่ ๑ : กลุ่มอำเภอบึงโขงหลง

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เชิญประชุมแผนหลักกลุ่มที่ ๒ : กลุ่มอำเภอเซกา

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

เชิญประชุมแผนหลักกลุ่มที่ ๓ : กลุ่มอำเภอบุ่งคล้า

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

เชิญประชุมแผนหลักกลุ่มที่ ๔ : กลุ่มอำเภอเมืองบึงกาฬ

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เชิญประชุมแผนหลักกลุ่มที่ ๕ : กลุ่มอำเภอพรเจริญ

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เชิญประชุมแผนหลักกลุ่มที่ ๖ : กลุ่มอำเภอศรีวิไล

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เชิญประชุมแผนหลักกลุ่มที่ ๗ : : กลุ่มอำเภอโซ่พิสัย

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เชิญประชุมแผนหลักกลุ่มที่ ๘ : กลุ่มอำเภอปากคาด

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

การประชุมแผนหลักของโครงการ


ประกาศเชิญประชุม กำหนดการประชุม
ผลการประชุมกลุ่มที่ ๑ ผลการประชุมกลุ่มที่ ๒ ผลการประชุมกลุ่มที่ ๓ ผลการประชุมกลุ่มที่ ๔
ผลการประชุมกลุ่มที่ ๕ ผลการประชุมกลุ่มที่ ๖ ผลการประชุมกลุ่มที่ ๗ ผลการประชุมกลุ่มที่ ๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑


ประกาศเชิญประชุม กำหนดการประชุม ผลการประชุม
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสิรินธารา ๒ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ


ประกาศเชิญประชุม กำหนดการประชุม ผลการประชุม