ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานครั้งต่อไปคือการประชุมระดับพื้นที่โครงการครั้งที่ 3

 

รวมภาพการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ 

รวมภาพการประชุม พิจารณาความก้าวหน้า (7 มกราคม 2557)

รวมภาพการประชุม รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 4

รวมภาพการประชุมกลุ่มย่อย ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

รวมภาพการประชุม รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม (เดือนกรกฎาคม 2556) 

การประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกรมทางหลวง (27 มิ.ย. 56) 

กิจกรรมสื่อสัญจร (25 มิ.ย. 56) 

  

 

การศึกษาโครงการ จนถึงเดือนกันยายน 2556 มีคณะผู้เชี่ยวชาญลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและจากการศึกษาแผนรวมการพัฒนาพื้นที่ซึ่งพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐศาสตร์ ได้ข้อสรุปแนวทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดจากการวิเคราะห์คือ

 1.คลองระบายน้ำหลากขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง มีลักษณะเป็นคลองขุดเปิดตลอดทั้งสาย ความยาวประมาณ 289 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นออกจากแม่น้ำปิงที่บริเวณอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และระบายลงแม่น้ำแม่กลองบริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบ ถนนบนคันคลอง และงานขุดลอก/ปรับปรุงแม่น้ำแม่กลองช่วงที่ตื้นเขิน ฯลฯ

2.คลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร เป็นคลองขุดใหม่ผ่านพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล และอำเภอบางไทรมีความยาวประมาณ 22 กม.  มีอาคารบังคับน้ำ และถนนบนคันคลอง