*ด่วน ! ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส*

ความเป็นมาโครงการ

    

    ปี พ.ศ. 2526 – 2537 การศึกษาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลก และการศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก และการออกแบบรายละเอียด

    ปี พ.ศ. 2537 – 2539 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงปาก แม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

    ปี พ.ศ. 2539 – 2542 การก่อสร้างและปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก

    ปี พ.ศ. 2543 การติดตามตรวจสอบภายหลังจากการก่อสร้าง

    ปี พ.ศ. 2555-2556 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงปาก แม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาสระยะที่ 1

    ปี พ.ศ. 2558-2559 (การศึกษาครั้งนี้) การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

    บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด

    บริษัท ชลนวัต จำกัด

    บริษัท คณวัชร เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

พื้นที่ศึกษาโครงการ