เกี่ยวกับโครงการ

rama6damลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย มีจุดกำเนิดอยู่ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไหลจากทิศเหนือลงสู่อ่าวไทย ผ่านที่ราบภาคกลาง ส่วนทางตอนล่างอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี ฉะเชิงเทราเป็นที่ราบลาดเขาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 2

rid 290317 05

โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบบระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง โดย กรมชลประทาน สำนักบริหารโครงการ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 2 เวที ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรมสื่อสัญจร ครั้งที่ 2

presstour 2 014

โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบบระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง โดย กรมชลประทาน ได้จัดกิจกรรมสื่อสัญจร ครั้งที่ 2 "เดินตามศาสตร์พระราชา.. เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน สร้างสมดุลน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง" เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2560

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ระบบระบายน้ำหลาก)

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ระบบระบายน้ำหลาก)

โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบบระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง โดย กรมชลประทาน สำนักบริหารโครงการ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ระบบระบายน้ำหลาก) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้ารวมของโครงการ แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ จำนวน 11 เวที ดังนี้

Go to top