กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างถนนทดแทนทางหลวงหมายเลข 1024 (ช่วงที่ผ่านอ่างเก็บน้ำแม่แคม) จ.แพร่ และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม จ.แพร่

วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2559วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่

ประกาศเชิญประชุม
กำหนดการประชุม
รายละเอียดโครงการ
สรุปประชุมปฐมนิเทศโครงการ


ประกาศเชิญประชุม กำหนดการประชุม รายละเอียดโครงการ สรุปผลการประชุม


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่

เอกสารประกอบการประชุม
จดหมายข่าวฉบับที่ 3


เอกสารประกอบการประชุม จดหมายข่าวฉบับที่ 3 สรุปผลการประชุมย่อยครั้งที่ 2วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมฯ กรมชลประทาน
กรกฎาคม 2559
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนเขื่อน อ.เมือง จังหวัดแพร่

บรรยากาศการจัดประชุม
สรุปประชุมปฐมนิเทศโครงการ
สรุปประชุมปฐมนิเทศโครงการ
สรุปประชุมปฐมนิเทศโครงการ


เอกสารประกอบการประชุม ภาพประกอบเอกสาร จดหมายข่าวฉบับที่ 1 จดหมายข่าวฉบับที่ 2

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1


วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

ณ สำนักงานสนาม เทศบาลตำบลสวนเขื่อน
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่

บรรยากาศการจัดประชุม
สรุปประชุมปฐมนิเทศโครงการ


บรรยากาศการจัดประชุม สรุปประชุมปฐมนิเทศโครงการ


ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการประชุม


รายละเอียดกำหนดการประชุม ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เอกสารประกอบการประชุม

ประกาศเชิญประชุม แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (30 พ.ย.-2 ธ.ค.58)


วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558

ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานกลับขึ้นด้านบน