*** ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ***
 
เวที 1 ศาลาประชาคมบ้านสามัคคีใหม่
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา 08.30 - 12.00 น.
รายละเอียด =>
   
 
เวที 2 ศาลาประชาคมบ้านห้วยหม้อ
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา 14.00 - 16.30 น.
รายละเอียด =>
   
 
เวที 3 ศาลาประชาคมบ้านปางพระราชทาน 3
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา 08.30 - 12.00 น.
รายละเอียด =>
   
 
เวที 4 ห้องประชุมสิงหนวัติ เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา 14.00 - 16.30 น.
รายละเอียด =>
   
 
เวที 5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา 08.30 - 12.00 น.
รายละเอียด =>
 
 
แผนงาน 29.80%
ผลงาน 27.85%
ผลรวมการเบิกจ่าย
  8,872,283.09 บาท
เงินล่วงหน้า
  6,749,403.94 บาท
ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย
2,122,879.15 บาท
ค่าจ้างส่วนที่เบิกคืนได้
-- ครั้ง รวม --,---,--- บาท
 
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
เวลา 10.00 น.
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
จัดทำโดย
บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท สยาม - เทค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด
ร่วมกับ
สำนักบริหารโครงการ กลุ่มงานวางโครงการ 2 กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
...............................................................................................................................................................................................................................................................
1