*** ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาโครงการ (ค.1) ***
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
ณ หอประชุมแม่จัน 110 ปี ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 
   
   
 
 
แผนงาน 29.80%
ผลงาน 27.85%
ผลรวมการเบิกจ่าย
  8,872,283.09 บาท
เงินล่วงหน้า
  6,749,403.94 บาท
ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย
2,122,879.15 บาท
ค่าจ้างส่วนที่เบิกคืนได้
-- ครั้ง รวม --,---,--- บาท
 
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เวลา 10.00 น.
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
จัดทำโดย
บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท สยาม - เทค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด
ร่วมกับ
สำนักบริหารโครงการ กลุ่มงานวางโครงการ 2 กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
...............................................................................................................................................................................................................................................................
1