*** การประชุมสัมมนาโครงการ (ค.1) เพื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ***
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมแม่จัน 110 ปี ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 
ผลการประชุมสัมมนาโครงการ (ค.1) รายละเอียด =>
   
ชมประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาโครงการ (ค.1) รายละเอียด =>
   
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาโครงการ (ค.1) รายละเอียด =>
 
 
 
*** การประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ***
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
 
ชมประมวลภาพการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 รายละเอียด =>
 
 
 
*** การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ***
กรมชลประทานร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบและกลุ่มผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาโครงการ จำนวน 5 กลุ่ม
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558
 
รายงานการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 รายละเอียด =>
ชมประมวลภาพกิจกรรมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ รายละเอียด =>
 
 
 
การประชุมพิจารณารับรายงานการเริ่มงาน
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ ซึ่งผลการประชุมฯ รับรายงาน โดยให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจัดทำเอกสารเพิ่มเติม
 
ชมประมวลภาพการประชุมพิจารณารับรายงานการเริ่มงาน รายละเอียด =>
 
 
 
การปฐมนิเทศโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จัน (แม่คำ)
ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์การเกษตรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 
ผลการดำเนินงานการประชุมปฐมนิเทศโครงการ รายละเอียด =>
 
ชมประมวลภาพกิจกรรมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ รายละเอียด =>
 
 
 
การคัดเลือกและฝึกอบรมอาสาสมัครนักวิจัยท้องถิ่น
การคัดเลือกอาสาสมัครนักวิจัยท้องถิ่นดำเนินการระหว่างวันที่ 4 - 17 เมษายน 2558 และการฝึกอบรมอาสาสมัครนักวิจัยท้องถิ่นดำเนินการในวันที่ 18 - 20 เมษายน 2558 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการสำรวจสภาพปัญหา ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ตลอดจนผลกระทบด้านสังคมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการฯ
 
ดาวน์โหลดผลการคัดเลือกและอบรมอาสาสมัครนักวิจัยท้องถิ่น รายละเอียด =>
 
ชมประมวลภาพกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครนักวิจัยท้องถิ่น รายละเอียด =>
 
 
แผนงาน 29.80%
ผลงาน 27.85%
ผลรวมการเบิกจ่าย
  8,872,283.09 บาท
เงินล่วงหน้า
  6,749,403.94 บาท
ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย
2,122,879.15 บาท
ค่าจ้างส่วนที่เบิกคืนได้
-- ครั้ง รวม --,---,--- บาท
 
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เวลา 10.00 น.
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
จัดทำโดย
บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท สยาม - เทค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด
ร่วมกับ
สำนักบริหารโครงการ กลุ่มงานวางโครงการ 2 กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
...............................................................................................................................................................................................................................................................
1