กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ท่าวังผา จ.น่าน และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ท่าวังผา จ.น่าน และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ผลการประชุมระดับลุ่มน้ำ ครั้งที่ ๒


หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุม ขอติดประกาศผลการประชุม

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุม ขอติดประกาศผลการประชุม

การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน


ผลการประชุม ค.๓
เอกสารประกอบการประชุม ร่างรายงานแผน EIMP ร่างรายงานภาคผนวก ร่างรายงานสรุป ร่างรายงานหลัก


หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุม

กลับขึ้นด้านบน