วิสัยทัศน์กรมชลประทาน : น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
   
 

กรมชลประทานได้จัดให้มีการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Public Review)
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงผลการศึกษาที่ผ่านมา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วน โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโครงการในครั้งนี้มาประกอบในรายงานฉบับสุดท้าย สำหรับการพิจารณาโครงการอยู่ระหว่างการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

 

 
สรุปประเด็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ค.2/2) โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกัก โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา

     ประเด็นรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ค.2/2) กลุ่มที่ 1 ตำบลเชียงม่วน วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-12.00 น. และกลุ่มที่ 2 ตำบลบ้านมาง และตำบลสระ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00-16.30 น. โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา

          

 


  สำนักบริหารโครงการ

กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-5156 โทรสาร 02-241-3356

Free Counter