กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมศรีอรัญ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว

ประกาศเชิญประชุม
รายละเอียดโครงการ
สรุปประชุมปฐมนิเทศโครงการ


ประกาศเชิญประชุม รายละเอียดโครงการ สรุปผลการประชุมวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมศรีอรัญ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว

ประกาศเชิญประชุม
กำหนดการประชุม
รายละเอียดโครงการ
สรุปประชุมปฐมนิเทศโครงการ
สรุปประชุมปฐมนิเทศโครงการ
สรุปประชุมปฐมนิเทศโครงการ


ประกาศเชิญประชุม กำหนดการประชุม รายละเอียดโครงการ แบบตอบรับ แผนที่ สรุปผลการประชุม

กลับขึ้นด้านบน