• Home
  • ความก้าวหน้าของโครงการ
  • ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน

การจัดประชุมปฐมนิเทศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย

1โครงการได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการปฐมนิเทศโครงการ และรับฟังความคิดเห็นประชาชน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีประชาชนเข้าร่วม จํานวน 330 คน จากจํานวนคนที่เชิญ 641 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านลบและด้านบวก จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา วัด โรงเรียน และสื่อมวลชน จํานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม