การจัดประชุมปฐมนิเทศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1โครงการได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการปฐมนิเทศโครงการ และรับฟังความคิดเห็นประชาชน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีประชาชนเข้าร่วม จํานวน 330 คน จากจํานวนคนที่เชิญ 641 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านลบและด้านบวก จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา วัด โรงเรียน และสื่อมวลชน จํานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน

เพื่อที่ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลโครงการ ในประเด็นหลักการและเหตุผล ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม และการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อโครงการ

 

  • ประชุมปฐมนิเทศโครงการ และรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตแนวทางการ ประเมินผลกระทบ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1)
1 2
3 5
5 6
7 8

 

หากต้องการแสดงความคิดเห็น ( ดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่ ) และสามารถส่งแสดงความคิดเห็นมาได้ที่ 

  • หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 ส่วนสิ่งแวดล้อม สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 811 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือโทรศัพท์/โทรสาร 0 2241 4421 หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ
  • บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จ้ากัด ที่อยู่ 1111/121 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ : 0-2513-8891-4 โทรสาร : 0-2513-8268 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Print