การจัดประชุมปฐมนิเทศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย

Written by Super User on . Posted in การประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1โครงการได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการปฐมนิเทศโครงการ และรับฟังความคิดเห็นประชาชน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีประชาชนเข้าร่วม จํานวน 330 คน จากจํานวนคนที่เชิญ 641 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านลบและด้านบวก จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา วัด โรงเรียน และสื่อมวลชน จํานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน

เพื่อที่ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลโครงการ ในประเด็นหลักการและเหตุผล ขอบเขต ขั้นตอน วิธีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม และการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อโครงการ

 

1 2
3 5
5 6
7 8

 

หากต้องการแสดงความคิดเห็น ( ดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่ ) และสามารถส่งแสดงความคิดเห็นมาได้ที่ 

 

Print