• Home
  • วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

  • เพื่อศึกษาและจัดทำแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังโตนด และการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ
  • เพื่อศึกษาจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี และรายงานการศึกษาวางโครงการ (Pre- feasibility Study) จากผลการศึกษาแผนหลักที่จัดลำดับความสำคัญไว้ จำนวน 3 โครงการ
  • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด
  • เพื่อจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP)
  • ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนและของทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำของลุ่มน้ำคลองวังโตนด โดยให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำคลองวังโตนด