• Home
 • ที่ตั้ง และลักษณะโครงการ

พื้นที่โครงการ

ที่ตั้งโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ตั้งอยู่ระหว่างบ้านคลองยางและบ้านโป่งเกตุ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อนประมาณ 255 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง ในเกณฑ์เฉลี่ยปีละประมาณ 239 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานของโครงการทั้งหมดประมาณ 69,468 ไร่ แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ดังแสดงในรูปที่

ลักษณะโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ประกอบด้วยเขื่อนและอาคารประกอบ และระบบชลประทาน (กรมชลประทาน, 2545) มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

เขื่อนและอาคารประกอบ

1.) ที่ตั้ง - บ้านคลองยางและบ้านโป่งเกตุ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เส้นรุ้งที่ 13° 07’ 15.489’’ เหนือ และเส้นแวงที่ 101° 57’ 34.038’’ ตะวันออก

2.) ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา

 • พื้นที่รับน้ำฝน 255 ตร.กม.
 • ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,841 มม.
 • ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างในเกณฑ์เฉลี่ยปีละ 120-150 ล้าน ลบ.ม.
 • ปริมาณน้ำหลากสูงสุดในรอบ 100 ปี 330 ลบ.ม./วินาที
 • ปริมาณน้ำหลากสูงสุดในรอบ 500 ปี 456 ลบ.ม./วินาที
 • ปริมาณน้ำหลากสูงสุดในรอบ 1,000 ปี 513 ลบ.ม./วินาที 3)

3.) อ่างเก็บน้ำ

 • ระดับน้ำต่ำสุด +55.00 ม. (รทก.)
 • ระดับเก็บกัก +65.50 ม. (รทก.)
 • ระดับน้ำสูงสุด +66.95 ม. (รทก.)
 • ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับต่ำสุด 5.00 ล้าน ลบ.ม.
 • ความจุที่อ่างเก็บน้ำระดับเก็บกัก 99.50 ล้าน ลบ.ม.
 • ความจุที่อ่างเก็บน้ำระดับน้ำสูงสุด 130.00 ล้าน ลบ.ม.
 • พื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับน้ำต่ำสุด 2.4 ตร.กม. (1,500 ไร่)
 • พื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับน้ำเก็บกัก 17.6 ตร.กม. (11,000 ไร่)
 • พื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับน้ำสูงสุด 20.40 ตร.กม. (12,750 ไร่)

4.) เขื่อนหลัก (Main Dam)

 • ลักษณะเขื่อน เขื่อนดินถมเนื้อเดียว (Homogeneous dam)
 • ระดับสันเขื่อน +70.00 ม. (รทก.)
 • ความสูงเขื่อนจากลำน้ำเดิม 25.00 ม.
 • ความยาวเขื่อน 3,000 ม.

5.) เขื่อนปิดช่องเขาต่ำ (Saddle Dam) 3 แห่ง

6.) อาคารระบายน้ำล้น (Service Spillway)

 • ลักษณะสันฝายรับน้ำเข้า Ogee Crest ในแนวโค้ง
 • ระดับสันฝายรับน้ำเข้า +65.50 ม. (รทก.)
 • ความยาวสันฝาย 30.0 ม.

7.) อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet)

 • ลักษณะอาคารท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 ม. พร้อม Steel liner หนา 12.7 มม.ลอดตัวเขื่อน ระบายน้ำลงสู่คลองวังโตนด

ระบบส่งน้ำ

ปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำลงลำน้ำเดิม เพื่อให้เกษตรกรด้านท้ายน้ำได้สูบน้ำไปใช้ในสวนผลไม้

พื้นที่ชลประทาน

พื้นที่ที่เสนอแนะให้เปิดใหม่ทางตอนบน 40,748 ไร่ - พื้นที่เดิมในปัจจุบันทางตอนล่าง 28,720 ไร่