• Home
  • ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการต้องพิจารณาให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ จากการดำเนินโครงการ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่อ่างเก็บน้ำ พื้นที่หัวงาน พื้นที่ท้ายน้ำ พื้นที่ชลประทาน และพื้นที่อื่น ๆ (หากมี)