• Home
 • แนวทางการศึกษา

แนวทางการศึกษา

แนวทางการศึกษาและกลไกการดำเนินงานด้านการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ประกอบไปด้วย

1.) การศึกษาแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังโตนดและการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ

2.) การศึกษาความเหมาะสมและรายงานการศึกษาวางโครงการ

3.) การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     3.1) กรณีเข้าข่ายประเภทโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงที่ต้องจัดทำรายงาน EHIA

 • แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ในเอกสารท้ายประกาศ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (29 ธันวาคม, 2552) และ (31 สิงหาคม 2553)
 • แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กันยายน, 2551)
 • แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ธันวาคม, 2552) หรือที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (มกราคม, 2553) ตามเอกสารท้ายประกาศฯ ข้อ ข.
 • แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (เมษายน, 2553)
 • แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม, 2549)
 • แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ตามเอกสารท้ายประกาศฯ ข้อ ค.
 • ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     3.2) กรณีเข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA

 • แนวทางการจัดทำรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2555 มาใช้โดยอนุโลม
 • แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มิถุนายน, 2552) และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กันยายน, 2551)
 • แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ธันวาคม, 2552)
 • แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (เมษายน, 2553)
 • แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม, 2549)
 • ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Mitigation and Monitoring Plan : EIMP) โดยใช้ข้อมูลผลการศึกษาในการอธิบายรายละเอียดในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อชดเชยหรือบรรเทาความเสียหายดังกล่าวกรณีความเสียหายนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้งให้เสนอมาตรการและแผนการดำเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทางวิชาการและเป็นไปได้ในแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดำเนินโครงการด้วย

4.) การศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐศาสตร์โครงการ

5.) การประชาสัมพันธ์และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

    5.1) ดำเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5.2) จัดทำแผนงานของการดำเนินการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน 5.3) การดำเนินการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน