• Home
  • แผนการปฏิบัติงาน

แผนการปฏิบัติงาน

เงื่อนไขการว่าจ้างโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 450 วัน โดยมีขอบเขตการศึกษาซึ่งสามารถแยกออกเป็นกิจกรรมหลักได้ 5 กิจกรรม ประกอบด้วย

1.) การทบทวนการศึกษาเดิม

2.) การศึกษาจัดทำแผนหลัก

3.) การศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

4.) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

5.) การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน การนำเสนอแผนปฏิบัติงาน ซึ่งพิจารณาได้ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตงานและระยะเวลา ดังแสดงในตาราง T711