กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

กิจกรรมสื่อสัญจร ลุ่มน้ำยม-วัง