การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซต์ จ.ชัยนาท
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรี
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม

การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ

IMAGE จ.ชัยนาท
คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ และผลการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE จ.สุพรรณบุรี
คณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ และผลการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE จ.นนทบุรี
คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ และผลการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE จ.นครปฐม
คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ และผลการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม... Read More...

การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 3

IMAGE เวที 1 จ.ชัยนาท
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอรูปแบบและองค์ประกอบการพัฒนาโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในด้านผลกระทบทางลบและทางบวกของโครงการ... Read More...
IMAGE เวที 2 จ.สิงห์บุรี
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอรูปแบบและองค์ประกอบการพัฒนาโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในด้านผลกระทบทางลบและทางบวกของโครงการ... Read More...
IMAGE เวที 3 จ.สุพรรณบุรี
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอรูปแบบและองค์ประกอบการพัฒนาโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในด้านผลกระทบทางลบและทางบวกของโครงการ... Read More...
IMAGE เวที 4 จ.พระนครศรีอยุธยา
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอรูปแบบและองค์ประกอบการพัฒนาโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในด้านผลกระทบทางลบและทางบวกของโครงการ... Read More...
IMAGE เวที 5 จ.นครปฐม
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอรูปแบบและองค์ประกอบการพัฒนาโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในด้านผลกระทบทางลบและทางบวกของโครงการ... Read More...
IMAGE เวที 6 จ.นนทบุรี
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอรูปแบบและองค์ประกอบการพัฒนาโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในด้านผลกระทบทางลบและทางบวกของโครงการ... Read More...
IMAGE เวที 7 จ.สมุทรสาคร
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอรูปแบบและองค์ประกอบการพัฒนาโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในด้านผลกระทบทางลบและทางบวกของโครงการ... Read More...
IMAGE เวที 8 จ.สมุทรปราการ
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอรูปแบบและองค์ประกอบการพัฒนาโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในด้านผลกระทบทางลบและทางบวกของโครงการ... Read More...

การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2

IMAGE เวที 1 จ.ชัยนาท
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2... Read More...
IMAGE เวที 2 จ.สิงห์บุรี
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2... Read More...
IMAGE เวที 3 จ.สุพรรณบุรี
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2... Read More...
IMAGE เวที 4 จ.พระนครศรีอยุธยา
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2... Read More...
IMAGE เวที 5 จ.นนทบุรี
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2... Read More...
IMAGE เวที 6 จ.นครปฐม
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2... Read More...
IMAGE เวที 7 จ.สมุทรปราการ
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2... Read More...
IMAGE เวที 8 จ.สมุทรสาคร
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2... Read More...

การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 1

IMAGE เวที 1 จ.ชัยนาท
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ... Read More...
IMAGE เวที 2 จ.สิงห์บุรี
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ... Read More...
IMAGE เวที 3 จ.สุพรรณบุรี
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ... Read More...
IMAGE เวที 4 จ.พระนครศรีอยุธยา
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ... Read More...
IMAGE เวที 5 จ.นนทบุรี
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ... Read More...
IMAGE เวที 6 จ.สมุทรปราการ
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ... Read More...
IMAGE เวที 7 จ.นครปฐม
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ... Read More...
IMAGE เวที 8 จ.สมุทรสาคร
การประชุมระดับพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ... Read More...

การประชุมปรึกษาหารือ

IMAGE โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา
คณะที่ปรึกษาได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ... Read More...
IMAGE สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการกำกับฯได้ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ นายกนกกร จตุจินดา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง สำนักก่อสร้างทาง... Read More...
IMAGE โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ... Read More...
IMAGE โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ กลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ณ... Read More...
IMAGE 26 สิงหาคม 2559
คณะที่ปรึกษาได้ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (นายประสงค์ อินดนตรี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ... Read More...
IMAGE โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
คณะที่ปรึกษาได้ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานสภาเกษตรกร กรุงเทพมหานคร (นายจรัญ ปานอู) พร้อมด้วย กลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม... Read More...

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ

IMAGE จ.นครปฐม
คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการและผู้สนใจใน จ.นครปฐม และจ.สมุทรสาคร... Read More...
IMAGE จ.นนทบุรี
คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการและผู้สนใจใน จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี... Read More...
IMAGE จ.สุพรรณบุรี
คณะที่ปรึกษาได้จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการและผู้สนใจใน จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง... Read More...
IMAGE จ.ชัยนาท
คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการและผู้สนใจใน จ.ชัยนาท และจ.สิงห์บุรี... Read More...

การประชุมความก้าวหน้าโครงการ

การประชุมความก้าวหน้าโครงการ
IMAGE การประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3
 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร   Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณารายงานฉบับกลาง
 เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร   Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร   Read More...
IMAGE การประชุมรายงานความก้าวหน้า
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ สำนักงานชลประทานที่ 11 จ.นนทบุรี   Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1
 เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร   Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณารายงานการเริ่มงาน
 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร   Read More...
IMAGE การประชุมเริ่มงานโครงการ
 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร   Read More...

Additional information