กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อ

ติดต่อเรา

สำนักบริหารโครงการ
กรมขลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-6934 ภายใน 2773, 2774
โทรสาร 0-2243-6934
oopmkm@gmail.com

  • นวัตกรรม

    "ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ" เพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

  • คณะทำงาน KM

    คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๕

  • สื่อการเรียนรู้

    ดาวน์โหลดสื่อที่ใช้ในการนำเสนองาน องค์ความรู้ สื่อเผยแพร่ความรู้ฯ