ชุมชนนักปฏิบัติ

OPM CoPs

ชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) สำนักบริหารโครงการ

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ (ผู้บริหารจัดการความรู้) สนับสนุนการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) "ชุมชนดนตรีไทย สบก." เพื่อให้มีเวทีในการจัดกิจกรรมเล่นดนตรีไทย มีการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคพิเศษในการเล่นดนตรีไทย ซึ่งจะมีบุคลากรจากสำนักต่างๆ ที่มีความสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ ณ ห้องคลังความรู้ สำนักบริหารโครงการ


รายชื่อนักดนตรีไทย วงเครื่องสายผสม กรมชลประทาน

 • ๑. น.ส.ฐณิฎฐา ยงวิกุล ซอด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สบก.
 • ๒. น.ส.วิเรขา ไตรพิพัฒน์ ซอด้วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สบก.
 • ๓. นางทัศนา ประสงค์ศักดิ์ ซอด้วง เกษียณอายุราชการ
 • ๔. น.ส.สุชาดา จิตอิ่ม ซออู้ ช่างเขียนชั้น ๓ สอบ.
 • ๕. นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์ ซออู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สบก.
 • ๖. นายณฉัตรเกียรติ คชพลาย ซอสามสาย นักดนตรีไทยรับเชิญ
 • ๗. นางสุรีย์รัตน์ ขันแข็ง ออร์แกน เกษียณอายุราชการ
 • ๘. นายธวัชชัย สุริยวงษ์ ขลุ่ย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สอบ.
 • ๙. นายอติชาต ภูโอบ ขลุ่ย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สอบ.
 • ๑๐. น.ส.ฐิติมา แย้มเยือน ขิมสาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพบ.
 • ๑๑. น.ส.กนกลักษณ์ เรืองงาม ฉิ่ง นายช่างโยธา สอบ.
 • ๑๒. นายสังคม พรหมอิสาณ ขิมเหล็ก(ผู้ควบคุมวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน สอบ.

ชุมชนดนตรีไทย สบก.
วงเครื่องสายผสม

กรมชลประทาน

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมซ้อมดนตรีไทย

สำนักบริหารโครงการ

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
งานวันผู้สูงอายุและครอบครัวกรมชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักบริหารโครงการ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
กิจกรรมซ้อมดนตรีไทย

สำนักบริหารโครงการ

วันที่ ๑๔ และ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
กิจกรรมซ้อมดนตรีไทย

สำนักบริหารโครงการ
 • นวัตกรรม

  "ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ" เพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

 • คณะทำงาน KM

  คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๕

 • สื่อการเรียนรู้

  ดาวน์โหลดสื่อที่ใช้ในการนำเสนองาน องค์ความรู้ สื่อเผยแพร่ความรู้ฯ