ข่าว KM

ข่าว KM ล่าสุด

CKO สบก. เข้าร่วมการประชุม การจัดการความรู้ KM RID Teamwork ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน

เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๙ นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ร่วมการประชุมการจัดการความรู้ KM RID Teamwork ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ขับเคลือนการจัดการความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเท่ากัน นับว่ากระบวนการจัดการความรู้ เชื่อมโยงสู่งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างสรรค์ผลงานและบุคลากรให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายโดย นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และเป็นประธานทีมจัดการความรู้ กรมชลประทาน (KM) เพราะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ร่วมมือซึ่งกันและกันทั้งในด้านความรู้และใน ทางความคิดสร้างสรรค์ จึงทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นได้และต้องมีการทำงานเป็นทีม มีการระดมความคิด และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้เกิดนวัตกรรมใหม่เพื่อนำมาใช้ในด้านบริหารจัด น้ำเพื่อการชลประทาน ต่อจากนั้นนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 บรรยายในห้วข้อ แนวทาง/วิธีการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และยุทธศาสตร์ ของ KM Teamwork ในช่วงบ่าย นางณภัทร เวียงคำมา ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ บรรยายห้วข้อแนวทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ / ปฎิทินงาน KM 2016 จากนั้น ผู้แทนคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน นายองอาจ แสนอุบล สำนักนักงานชลประทานที่ 7 และนายไชยวัฒน์ กำทอง สำนักงานชลประทานที่ 4 บรรยายการตรวจประเมินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการพี่สอนน้อง (วันที่ 2) ณ ห้อง ๓๐๐, ๕๐๐ อาคารศูนย์วิศวกรรม กรมชลประทาน
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการพี่สอนน้อง ณ ห้อง ๓๐๐, ๕๐๐ อาคารศูนย์วิศวกรรม กรมชลประทาน
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

ฝ่ายเลขาคณะทำงาน KM Team สบก. ประชุมย่อยเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการ และเตรียม KMA 2016
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม Site visit โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลธร ซึ่งได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2014
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

KM Buddy สบก. เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM day เรื่องเล่าความรู้ ประสบการณ์จากการฝึกอบรม 3 หัวข้อ บรรยายโดย เจ้าหน้าที่ สสธ. ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

CKO สบก. เข้าร่วมการประชุมการจัดการความรู้ KM RID Teamwork ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

สำนักบริหารโครงการ จัดกิจกรรมพี่เลี้ยงสอนงาน พาน้องดูงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธร จ.ชลบุรี และปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่งชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

สำนักบริหารโครงการ ร่วมกับ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Facilitator for Change" รุ่นที่ ๔๖
วันที่ ๒๙ ก.พ. - ๔ มี.ค. พ.ศ.๒๕๕๙

 • ปฏิทินกิจกรรม

  ปฏิทินกิจกรรม KM สบก.

 • นวัตกรรม

  "ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ" เพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

 • คณะทำงาน KM

  คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๕

 • สื่อการเรียนรู้

  ดาวน์โหลดสื่อที่ใช้ในการนำเสนองาน องค์ความรู้ สื่อเผยแพร่ความรู้ฯ