ข่าว KM

ข่าว KM ล่าสุด

KM Buddy สบก. เข้าร่วมกิจกรรม บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM day เรื่องเล่าความรู้ ประสบการณ์จากการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๙ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จัดกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM day เรื่องเล่าความรู้ ประสบการณ์จากการฝึกอบรม ๓ หัวข้อ โดยเจ้าหน้าที่ สสธ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ในการนี้ KM Buddy สบก. และ สบอ. ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ตามแผนการจัดการความรู้ สสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการพี่สอนน้อง (วันที่ 2) ณ ห้อง ๓๐๐, ๕๐๐ อาคารศูนย์วิศวกรรม กรมชลประทาน
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการพี่สอนน้อง ณ ห้อง ๓๐๐, ๕๐๐ อาคารศูนย์วิศวกรรม กรมชลประทาน
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

ฝ่ายเลขาคณะทำงาน KM Team สบก. ประชุมย่อยเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการ และเตรียม KMA 2016
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม Site visit โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลธร ซึ่งได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2014
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

KM Buddy สบก. เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM day เรื่องเล่าความรู้ ประสบการณ์จากการฝึกอบรม 3 หัวข้อ บรรยายโดย เจ้าหน้าที่ สสธ. ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

CKO สบก. เข้าร่วมการประชุมการจัดการความรู้ KM RID Teamwork ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

สำนักบริหารโครงการ จัดกิจกรรมพี่เลี้ยงสอนงาน พาน้องดูงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธร จ.ชลบุรี และปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่งชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

สำนักบริหารโครงการ ร่วมกับ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Facilitator for Change" รุ่นที่ ๔๖
วันที่ ๒๙ ก.พ. - ๔ มี.ค. พ.ศ.๒๕๕๙

 • ปฏิทินกิจกรรม

  ปฏิทินกิจกรรม KM สบก.

 • นวัตกรรม

  "ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ" เพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

 • คณะทำงาน KM

  คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๕

 • สื่อการเรียนรู้

  ดาวน์โหลดสื่อที่ใช้ในการนำเสนองาน องค์ความรู้ สื่อเผยแพร่ความรู้ฯ