เป็นเลิศด้านวางโครงการเชี่ยวชาญเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจการต่างประเทศ สบก.

นวัตกรรมใหม่ สบก.

ระบบห้องสมุดคลังความรู้ สบก.

ระบบสืบค้น นวัตกรรม องค์ความรู้ เรื่องเดิม แผนที่ และหนังสือโครงการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ พร้อมบริการยืมและดาวน์โหลดออนไลน์

ยินดีต้อนรับ สู่คลังความรู้ สำนักบริหารโครงการ

นายประดับ กลัดเข็มเพชร (ผู้บริหารจัดการความรู้)
สำนักบริหารโครงการ
มุ่งบริหารจัดการความรู้ พัฒนาเครือข่ายและศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ KM กรมชลประทาน

"กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

วัฒนธรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน

1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. คิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • นวัตกรรม

    "ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ" เพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

  • คณะทำงาน KM

    คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๕

  • สื่อการเรียนรู้

    ดาวน์โหลดสื่อที่ใช้ในการนำเสนองาน องค์ความรู้ สื่อเผยแพร่ความรู้ฯ

การจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ

สำนักบริหารโครงการ "เป็นเลิศด้านวางโครงการ เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจการต่างประเทศ" ได้ดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

กระบวนการจัดการความรู้ แบ่งเป็น องค์ความรู้และคลังความรู้ องค์ความรู้ ประกอบด้วย การจัดเก็บรวบรวม การคัดเลือก การเสนอ และสรุปผล ส่วนคลังความรู้ประกอบด้วยสถานที่ ระบบการจัดเก็บ(ระบบห้องสมุดคลังความรู้) และระบบเผยแพร่


แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๖ กำหนดให้จัด KM Day อย่างน้อยเดือนละครั้ง การจัดเก็บองค์ความรู้ประมาณเดือนมีนาคม การคัดเลือกองค์ความรู้เดือนมิถุนายน และส่งผลงานองค์ความรู้เดือน กรกฏาคมถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งสำนักบริหารโครงการมี ๘ กลุ่ม ๑ ฝ่าย ในการจัดเก็บองค์ความรู้ กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มทำคนละ ๒ เรื่อง เจ้าหน้าที่ทำคนละ ๑ เรื่อง ทุกกลุ่มจะต้องมีนวัตกรรม ๑ เรื่อง กำหนดส่งสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งการประเมินจะมี ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ การส่งเรื่ององค์ความรู้ให้ส่งมาที่ e-mail: oopmkm@gmail.com

ข่าว KM ล่าสุด

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (KM Action Plan 2017)

รายงานการประเมิน KMA 2016 สำนักบริหารโครงการ

ฝ่ายเลขานุการ KM Team สบก. ประชุมย่อยเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการ และเตรียม KMA 2016

KM Buddy สบก. เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ

KM Buddy สบก. เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM day เรื่องเล่าความรู้ ประสบการณ์จากการฝึกอบรม 3 หัวข้อ บรรยายโดย เจ้าหน้าที่ สสธ. ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

CKO สบก. เข้าร่วมการประชุมการจัดการความรู้ KM RID Teamwork ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน

แผนจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๙

CKO สำนักบริหารโครงการ จัดกิจกรรมพี่เลี้ยงสอนงาน พาน้องดูงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธร จ.ชลบุรี และปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่งชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สำนักบริหารโครงการ ร่วมกับ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Facilitator for Change" รุ่นที่ ๔๖

อ่านข่าว KM ทั้งหมด