ปัจจุบันเรามีความรู้ทั้งหมด ๒๙๔๒ เรื่อง

ความรู้ล่าสุด

คลังความรู้ สำนักบริหารโครงการ

คลังความรู้ สำนักบริหารโครงการ ขณะนี้มีความรู้จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๔๒ เรื่อง ประกอบด้วย นวัตกรรม เรื่องเดิม แผนที่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือโครงการต่างๆ ที่อยู่ในห้องสมุดคลังความรู้


คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ ได้รวบรวม จัดทำระบบฐานข้อมูลคลังความรู้ และพัฒนาเป็น "ระบบห้องสมุดคลังความรู้" เพื่อให้สามารถสืบค้นองค์ความรู้ พร้อมแสดงรายละเอียดองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) และหนังสือโครงการต่างๆ สามารถยืมและสั่งจองหนังสือล่วงหน้าผ่านระบบห้องสมุดคลังความรู้

ลงทะเบียนระบบห้องสมุดคลังความรู้
เข้าใช้งาน ระบบห้องสมุดคลังความรู้

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ

  • นวัตกรรม

    "ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ" เพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

  • คณะทำงาน KM

    คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๕

  • สื่อการเรียนรู้

    ดาวน์โหลดสื่อที่ใช้ในการนำเสนองาน องค์ความรู้ สื่อเผยแพร่ความรู้ฯ