ปัจจุบันเรามีความรู้ทั้งหมด ๒๙๔๒ เรื่อง

การดำเนินการล่าสุด

ผลงานวิจัย/ศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ของสำนักบริหารโครงการ ปี ๒๕๖๕

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ของสำนักบริหารโครงการ ปี ๒๕๖๔

แผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual)

แผนจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ (แก้ไข)

แผนจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๐

แผนจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๙

ผลคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA 2015)

แผนจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๘

ผลคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA 2014)

รายงานการประเมิน KMA 2014 สำนักบริหารโครงการ

 • ปฏิทินกิจกรรม

  ปฏิทินกิจกรรม KM สบก.

 • นวัตกรรม

  "ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ" เพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

 • คณะทำงาน KM

  คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๕

 • สื่อการเรียนรู้

  ดาวน์โหลดสื่อที่ใช้ในการนำเสนองาน องค์ความรู้ สื่อเผยแพร่ความรู้ฯ