สำนักบริหารโครงการ

สำนักบริหารโครงการ
กรมป่าไม้แจ้งปรับปรุงอัตราค่าปลูกป่าทดแทนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 กรมป่าไม้มีหนังสือถึงกรมชลประทานในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า และต้องมีการปลูกป่าทดแทนในแต่ละโครงการนั้นๆ เพื่อแจ้งอัตราค่าปลูกป่าทดแทนให้เป็นปัจจุบันตามมติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 กำหนดให้อัตราค่าปลูกป่าทดแทนในอัตราไร่ละ 10,960 บาท ในอายุครบ 10 ปี โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงปี ดังนี้

1. งานปลูกป่า 3,900 บาท/ไร่ ปีที่ 1 (จำนวน 1 ปี)
2. งานบำรุงป่า ในระยะ 2-6 ปี 1,020 บาท/ไร่/ปี (จำนวน 5 ปี)
3. งานบำรุงป่า ในระยะ 7-10 ปี 490 บาท/ไร่/ปี (จำนวน 4 ปี)ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับ